روش های اجرا

روش های پیش تنیدگی:

اعمال نیروهای پیش تنیدگی در یک عضو بتنی به دو روش امکان پذیر می باشد.

 

۱-روش پیش کشیدگی

بتن پیش کشیده بتنی است که کابل های پیش تنیدگی آن قبل از ریختن بتن کشیده شده باشند. در بتن پیش کشیده کابل های داخل بتن به بتن چسبیده اند و در واقع کابل بدون غلاف داخل بتن جای می گیرد و بعد از اینکه بتن به مقاومت مشخصه رسید ، کابل ها را از تکیه گاههای دو طرف آزاد کرده و قسمت اضافی بیرون مانده از بتن را قطع می نمایند.

 

یکی از خاصیت های مهم بتن پیش کشیده این است که می توان چندین عضو یک شکل را در آن واحد بین دو تکیه گاه ریخته و پس از گرفتن بتن با قطع کردن کابل های مشترک، آنها را از هم جدا کرد. این کار از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشد، زیرا عمل کشیدن کابل ها برای تمام عضوها فقط یکبار انجام می شود همانند تولید قطعات پیش ساخته Hallow-core .

 

۲-روش پس کشیدگی

اگر فولاد پیش تنیدگی را بعد از گرفتن و سفت شدن بتن بکشند و یتن تحت تنش دائمی قرار بگیرد ، اصطلاحا بتن را بتن پس کشیده می نامند، که به اشتباه به پس تنیده معروف شده است. نیروی پیش تنیدگی توسط گیره های دو انتهای سازه(Anchorage)از کابل به بتن منتقل می گردد. فولاد پیش تنیدگی نباید قبل از کشیدن به بتن چسبیده باشد، در غیر این صورت امکان کشیدن آن وجود نخواهد داشت. فولادهای پیش تنیدگی را باید در داخل غلاف ها یا مجراهایی که در داخل بتن تعبیه شده است، قرار داد.