عملکرد ساختمان های پیش تنیده در آتش سوزی

عملکرد ساختمان های پیش تنیده در آتش سوزی

ضوابط مقاومت در برابر آتش سوزی در دالهای پیشتنیده در دهانه های میانی و دهانه های کناری متفاوت است. بسته به اینکه دهانه مورد نظر بصورت آزاد یا پیوسته باشد، حداقل پوششهای مختلفی برای مقاومت در برابر حریق ذکر شده است. به عنوان یک مرجع میتوان از آئین نامه post-tensioning manual در این زمینه استفاده کرد. به عنوان مثال برای فراهم نمودن حداقل مقاومت 2 ساعته در برابر آتش سوزی، رعایت حداقل 8.3 سانتیمتر پوشش در دهانه های کناری و 9.1 سانتیمتر پوشش در دهانه های میانی الزامیست.

در صورت نیاز برای تحمل مقاومت 3 ساعته در برابر آتش سوزی، رعایت حداقل 5 سانتیمتر پوشش در دهانه های کناری و 5.2 سانتیمتر پوشش در دهانه های میانی مورد نیاز میباشد . کابل ها با حرکت سیسنوسی داخل محدوده سقف حرکت میکنند. و در اکثریت طول خود دارای کاور بیشتر از 5 سانتیمتر میباشند. به غیر از تامین حداقل پوشش بتنی لازم، میتوان با اجرای پلاسترهای گچی یا سایر موارد محافظ در برابر حریق، مقدار حداقل پوشش بتنی را کاهش داد.
به طور کلی آیتم اصلی مقاومت یک المان بتنی در برابر آتش سوزی به میزان پوشش بتن ارتباط دارد. در یک سقف پیش تنیده با اجرای متداول پوشش کابل ها بیشتر از 8.3 سانتیمتر خواهد بود و حداقل 2 ساعت مقاومت در برابر آتش سوزی تامین می شود.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: